آرتیکل> حسابداری > دفاتر >
دفتر معین
PreviousNext

دفتر معين

در گزارش دفتر معين ميتوان با انتخاب شماره يا سند از درون كادر محدوده ي مورد نظراز سند تاسند يا از تاريخ تا تاريخ را انتخاب ونسبت به دريافت گزارش اقدام نمود.  براي محدود شدن گزارش ميتوان ازكد خاص تا كد خاص ديگرراانتخاب نمود.

اگر دراين گزارش ها نياز به لحاظ نمودن اسناد موقت نيز باشد بايد تيك اسناد موقت را انتخاب نمود.

در گزارش ها با كليك نمودن روي سطر اسناد ،سند نمايش  داده خواهد شدو با راست كليك نمودنميتوان اسناد را اصلاح نمود .

لازم به ذکر است که اگر کلیه اسناد در حالت موقت باشند محدوده تاریخی یا شماره ای خالی میباشند و باید بصورت دستی محدوده را مشخص نمود ولی در صورت موجود بودن سند اصلی محدوده تاریخ و شماره براساس اسناد اصلی نمایش داده میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1994 - 2012  (نرم افزار جامع آرتیکل.)